Jak získat maximální přínos z Místní energetické koncepce obce?

Obce mají aktuálně velkou příležitost zlepšit svou energetickou nezávislost, kterou by bylo škoda promarnit, říká energetický manažer Pardubického kraje Ing. Milan Vich, k příležitosti těchto obcí získat dotaci 95 % na Místní energetickou koncepci (dále též MEK).

 

Doporučujeme obcím, aby již při tvorbě zadávacích podmínek na výběr dodavatele MEK konzultovaly tyto podmínky s nezávislým odborníkem na energetiku a nenechaly si předložit obecný ideologický dokument s popisem zejména typových opatření, ale postupovaly v duchu myšlenky, že energetické hospodářství obce nelze optimalizovat a řídit, pokud výrobu a spotřebu energie nedokážeme nejprve měřit a vyhodnocovat a postupně i on line měřit a automatizovaně vyhodnocovat, doplňuje ing. Milan Vich.

 

Jinými slovy, ruku v ruce s místní energetickou koncepcí by obce měly aktuálně využít i dotace na zavedení Energetického managementu (dále jen EnM).

 

Poctivé zavedení EnM znamená, že bude v obci zahájen proces trvalého zlepšování energetické účinnosti a obce budou samy umět posoudit a přijmout dobrá energetická rozhodnutí.

 

Konkrétně doporučujeme zvážení níže uvedených 7 námětů, které upřesňují metodiku zpracování MEK poskytnutou MPO a zajistí, že zpracování Místní energetické koncepce nebudou vyhozené peníze, ale užitečný nástroj při plánování obecních investic do energetických úspor:

 

1. Na každou obecní budovu se střechou s potenciálem min. 15 kWp požadujte návrh stavebně technologického energetického řešení v rozsahu žádosti o dotaci z Modernizačního fondu v rámci výzvy RES + 3, tj. požadujte min. tyto údaje: výše investice, technický popis řešení FVE s/bez akumulace, úspora neobnovitelné primární energie, úspora CO2, finanční úspora, vhodné dotace a jiné finanční nástroje, návratnost investice.

 

2. Je výhodné požadovat zpracování ročního výrobního 15 min. diagramu souhrnně za všechna významná odběrná místa obce a po srovnání se spotřebním diagramem (viz výše) nechat vytvořit dynamickou roční energetickou bilanci s 15 min. krokem, a to včetně výpočtu optimálního druhu a velikosti akumulace.

 

3. Pro každou obecní budovu se spotřebou vyšší než 6 MWh /rok požadovat průběhové měření spotřeby elektřiny po fázích alespoň v délce 3 měsíců tak, aby roční spotřební diagram budovy s uvedením 15 min. maxim odpovídal reálným hodnotám a nikoli jen simulaci dle TDD, který není pro nastavení návrhu energetického managementu dostatečně přesný.

 

4. Provést kvalitní průzkum zájmu o zapojení do sdílení elektřiny vyrobené z OZE v obci, a to jak na straně budoucí výroby, tak na straně budoucí spotřeby. Kvalitní průzkum zájmu znamená provést osobní návštěvy s validním dotazníkem u statisticky relevantního vzorku subjektů vybraných z cílové skupiny pomocí ověřené statistické metodiky. Jen takto získaná data mohou sloužit jako podklad k budoucím investičním rozhodnutím obce.

 

5. Do smlouvy s dodavatelem MEK uvést odpovědnost dodavatele MEK za zpracování a schválení Zpráv o udržitelnosti MEK po dobu 3 let (povinnost z dotační výzvy) a v případě, že by dotace byla následně krácena nebo vrácena vinou dodavatele MEK, uhradit tuto škodu obci bez zbytečného odkladu (prostě 3 letou záruku).

 

6. Do smlouvy s dodavatelem MEK doplnit povinnost proškolit vybrané zaměstnance obce a dalších organizací, u kterých to dává smysl, v oblasti požadavků Nové energetiky 4.0 a Energetického managementu. Čím více osob v obci bude chápat hrozby i příležitosti budoucího vývoje energetiky, tím snadněji bude možné přijímat v rámci obce dobrá energetická rozhodnutí. I zavedení Energetického managementu bude snazší.

 

7. Do smlouvy s dodavatelem MEK doplnit povinnost dodavatele podpořit po odborné stránce obsah a průběh veřejné diskuze o Optimálním akčním plánu obce, a to minimálně povinností prezentovat pracovní verzi MEK zastupitelstvu obce se zaměřením na představení a zdůvodnění předpokládaných doporučení energeticky úsporných opatření. Cílem je ověřit podporu konkrétních energetických opatření u zastupitelů či rady města a sestavit realistický akční plán optimálních opatření, který bude v minimálně 3 následujících letech naplněn.