O NÁS

Energeticko-technický inovační klastr, z.s. (ETIK) byl založen roku 2013 jako občanské sdružení o pěti členech. Roku 2014 dochází k transformaci na spolek a o rok později se klastr rozrůstá na počet 15 členů. V současné době klastr disponuje 39 členy, z nichž 33 je tvořeno malými a středními podniky (SME).

Organizační struktura Energeticko-technického inovačního klastru je složena ze tří úrovní  zahrnujících úroveň výkonnou (manažeři klastru), řídící (představenstvo, valná hromada) a kontrolní (dozorčí rada). 

Konkrétně je organizační struktura složena z valné hromady, výkonné rady, dozorčí rady, manažerského týmu a řídícího výboru. Valná hromada je nejvyšším orgánem klastru, skládá se ze zástupců členské základny a schází se minimálně jedenkrát za rok. Výkonná rada je statutárním orgánem klastru, je složena z pěti členů, přičemž jejich období je pětileté. Činnosti výkonné rady jsou řízeny předsedkyní. Výkonná rada je statutárním orgánem Spolku a řídí prostřednictvím výkonného ředitele činnost Spolku. Zasedá dle aktuálních potřeb, minimálně však jedenkrát za tři měsíce a má za cíl realizovat poslání a cíle klastru na základě usnesení valné hromady. 

Hlavními činnostmi je příprava rozpočtu, ročních uzávěrek, výročních zpráv, příprava změn stanov, příprava návrhu cílů dalších činností klastru a podobně.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem dohlížejícím na strategické záměry klastru, na výkon působnosti valné hromady, činnosti klastru a podporuje management při orientaci klastrových aktivit. Má tři členy, které volí valná hromada na období tří let. Dozorčí rada volí svého předsedu, který řídí její činnosti. Do její působnosti spadá kontrola účetních knih, dokladů, roční účetní závěrky klastru, v případě nutnosti návrh svolání mimořádné valné hromady a kontrola realizace činností klastru v závislosti na právní úpravě, stanovách a rozhodnutí valné hromady. 

Manažerský tým klastru ETIK je tvořen vysoce kvalifikovanými a kompetentními členy. Jedná  se o předsedkyni výkonné rady, výkonného ředitele, manažery klastru, manažera pro finanční řízení, hlavního účetního a předsedu dozorčí rady. Manažerský tým úzce spolupracuje na denní bázi a mezi jeho hlavní aktivity spadá koordinace činností klastru, operativní kontrola, řešení nově vzniklých potřeb a podobně. Vybraní členové manažerského týmu jsou zároveň součástí řídícího výboru.

Členská základna zahrnuje vysoce relevantní společnosti a výzkumné organizace z různých oborů souvisejících z problematikou energetiky a nových technologií a má bohaté zkušenosti s účastí na národních a mezinárodních inovačních projektech. 

Hlavní aktivity členské základny zasahují do mnoha průmyslových odvětví a odborností. Členové se specializují převážně na energetiku, vodní hospodářství, koncept chytrých měst a chytrého bydlení, ale také na poradenské služby, výzkum a vývoj.


Roku 2015 klastr ETIK navázal spolupráci s polským klastrem Klaster Zrównowažona Infrastruktura, Krakow. O rok později bylo podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci s Hi-Tech inovačním klastrem z Pardubic a byla také podepsána Dohoda o strategické spolupráci i s Jihočeským vědecko technickým parkem, a.s. z Českých Budějovic. Roku 2017 byla rozvinuta spolupráce s Národní klastrovou asociací (NCA), následujícího roku došlo k rozvoji spolupráce s Teritoriálním paktem zaměstnanosti Pardubického kraje, k podpoře zavádění konceptu Age management u zaměstnavatelů a k podpoře rozvoje řízení lidských zdrojů. Téhož roku byly zahájeny projekty “Rozvoj klastrových aktivit a procesů v inovativních oblastech Smart regions a dalších příbuzných odvětvích” a “Rozvoj meziklastrové spolupráce v oblasti udržitelných a inovativních technologií a energetických úspor.” V roce 2019 byl zahájen projekt “ETIK Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů a v následujícím roce bude zahájena spolupráce s Velvyslanectvím ČR v Rakousku v rámci rozvoje meziklastrové spolupráce v oblasti udržitelných a inovativních technologií a energetických úspor (Slovensko, Rakousko, Německo, ČR).

V roce 2020 se klastr stal členem Společnosti vědecko  technických parků, z.s.

V roce 2020 začal klastr realizovat projekt "ETIK Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů, CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010882", který byl úspěšně dokončen v roce 2023.

Od roku 2022 realizuje projekt Energetická konzultační a informační střediska (EKIS).

V roce 2023 klastr získal projekt  ETIK - profesní vzdělávání, reg. č. CZ.03.01.03/00/22_040/0002266 v  OPZ+, který začne realizovat od  února 2024 a projekt ETIK - Digitální vzdělávání, reg.č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008629 s realizací od 1.4.2024.

ETIK dále navázal spolupráci s Evropským strategickým klastrovým partnerstvím AdPack (https://www.clustercollaboration.eu/escp-profiles/adpack). Jedná se o Evropské hospodářské zájmové sdružení (European Economic Interest Grouping Ad-Pack) založené roku 2016, jehož cílem je poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou firmám a inovačním subjektům a jejich začlenění do podnikatelské a výzkumně vývojové spolupráce s partnery z Evropy a třetích zemí.

Strategie multioborového Energeticko-technického inovačního klastru vychází z obecného poslání takovýchto propojení či seskupení firem z různých oborů (zapojeny jsou také přidružená odvětví z hlediska dovedností, technologií nebo společných vstupů, dále dodavatelé a odběratelé firem, servisní organizace, státní instituce, vysoké i střední školy, výzkumné ústavy, vědeckotechnické parky a další subjekty). Tímto posláním je vzájemná spolupráce při řešení obdobných problémů, například v oblasti vzdělávání zaměstnanců, v optimalizaci dodavatelských řetězců či ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými kapacitami. Přestože si zúčastněné společnosti v daném oboru navzájem konkurují, zapojením do klastru mohou řadu svých omezení překonat a získat konkurenční výhodu. Vzájemná spolupráce a promyšlené využívání zdrojů partnerů přináší všem zúčastněným ekonomické úspory a nové příležitosti.