RYCHLÉ ZPRÁVY

Digitální vzdělávání předpokladem úspěchu v době 4. průmyslové revoluce

Současná mladá generace vzájemně komunikuje prostřednictvím moderních technologií, které vnímá jako přirozenou součást svého života. „Vyrostla se smartphony a tablety a i vzdělávací obsah chce přijímat způsobem, který je jí vlastní,“ říká obchodní ředitel společnosti ATOS Jiří Stich. Členové Energeticko-technického inovačního klastru v čele s Atosem považují digitální vzdělávání za efektivní nástroj ke sdílení informací a ke zvyšování kvalifikace žáků či zaměstnanců firem. V Pardubickém kraji proto vznikla iniciativa pro nasazení moderních technologií k elektronickému vzdělávání nejen při přípravě žáků ve středních školách, ale také uchazečů o zaměstnání či přímo zaměstnanců v podnicích.

Jak vyplývá z řady průzkumů, školy se zatím neodhodlaly k tomu, aby ve výuce více využívaly technologie či přístroje, které vlastní samotní žáci. Mnozí z nich nikdy nepoužili například elektronickou učebnici, podcast nebo třeba výukovou hru. To se Energeticko-technický inovační klastr snaží změnit. Ve spolupráci se společností ATOS a odborem školství Krajského úřadu Pardubického kraje uspořádal během dubna tohoto roku několik pracovních schůzek. Pro oblast elektrotechniky se uskutečnilo jednání s vedením Střední školy elektrotechnické a VOŠ Pardubice, a to za účasti zástupce společnosti Foxconn CZ, Centra andragogiky a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje, pro oblast strojírenství následovala schůzka na půdě společnosti Bühler CZ s.r.o. Žamberk, které se zúčastnilo vedení Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk a sérii prezentací uzavře v pátek 19. května 2017 jednání ve Střední průmyslové škole chemické za účasti zástupce podniku Synthesia a.s. Pardubice. Aktivity ETIKu, vycházející ze Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 zpracované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se těší podpoře člena Rady Pardubického kraje pro školství Bohumila Bernáška, vzdělávání pro Průmysl 4.0 se navíc stane nosným tématem semináře Celoživotní učení, který se koná 18. května 2017 v Kroměříži. V té době by již měly být zveřejněny možnosti čerpání finančních prostředků z dotačních titulů ministerstva školství.

Společnost ATOS má zkušenosti se vzdělávacími projekty velkého rozsahu. Podílela se například na rozvoji odborného vzdělávání ve slovenských středních školách. „Atos vytvořil portál, který žákům poskytuje přístup k informacím v kvalitní digitální formě. Dnes tak má více než 35 tisíc žáků k dispozici přes 1 500 lekcí ze středních studijních oborů. Mohou si nastudovat téměř čtyři tisíce stran textů, shlédnout 6 060 minut videí nebo poslechnout 24 200 minut zvukových informací,“ říká Jiří Stich a dodává: „Dokážeme pokrýt celý životní cyklus digitálního vzdělávání – od výběru nejvhodnějšího vzdělávacího systému a jeho integrace s informačním systémem zákazníka, přes přípravu vzdělávacích plánů ve spolupráci s experty schopnými reflektovat potřeby praxe, až po výrobu digitálního vzdělávacího obsahu a jeho plošné rozšíření včetně provozní podpory."

Více informací na: ETIK - NEWSLETTER 

Age management pomáhá firmám efektivně využívat pracovní schopnosti zaměstnanců

Umění řídit firmu s ohledem na věk zaměstnanců se (zvláště v době výrazného stárnutí populace) jeví jako velice důležité. Nedostatek mladších zaměstnanců nutí firmy lépe přemýšlet o tom, jak pracovat s jednotlivými věkovými skupinami na pracovišti s ohledem na udržení a efektivní zapojení starších pracovníků. V říjnu 2017 bude vyhlášena kolová výzva č. 03_17_079 Chytrá změna v řízení, příležitost k růstu v rámci Operačního programu Zaměstnanost s celkovou alokací 300 milionů korun. Jejím cílem je podpora zavádění konceptu Age managementu u zaměstnavatelů a podpora rozvoje řízení lidských zdrojů.

„Jedná se o způsob řízení s ohledem na věk zaměstnanců, který zohledňuje průběh životních fází člověka na pracovišti a přihlíží k jeho měnícím se zdrojům, jako jsou zdraví, kompetence, hodnoty, postoje a motivace. Zahrnuje přitom všechny věkové skupiny na pracovišti. Zohledňuje tedy generaci absolventů, rodičů s malými dětmi, příslušníky generace, která poskytuje formální i neformální péči dalším členům rodiny a samozřejmě i stárnoucí pracovníky,“ vysvětluje ředitelka Teritoriálního paktu zaměstnanosti Pardubického kraje Ludmila Navrátilová. „Pracovníci paktu firmám nabízejí uvedení do problematiky Age managementu, analýzu stávajícího stavu v organizaci a návrh na zavedení příslušných opatření, zpracování projektové žádosti a administrativní řízení projektu,“ dodává.

Základ konceptu, který mohou využít také členové Energeticko-technického inovačního klastru, tvoří pojem pracovní schopnost, což představuje soulad mezi individuálními zdroji pracovníka a nároky práce, kterou vykonává. „Pracovní schopnost lze hodnotit takzvaným indexem pracovní schopnosti (Work Ability Index – WAI). Měření indexu pracovní schopnosti sestává ze sedmi oblastí; jednotlivé oblasti charakterizují pracovníka, jeho zdravotní, fyzické a duševní předpoklady ke zvládnutí pracovních návyků. Získaná hodnota bývá porovnávána s tzv. referenční hodnotou, která představuje průměrnou hodnotu pracovní schopnosti pro muže nebo ženu stejného věku a vykonávající stejný typ práce. Na základě zjištěných skutečností pak lze aplikovat různá opatření Age managementu,“ přibližuje koncept Ilona Štorová ze společnosti Age management, o.s.

Opatření Age managementu mohou zahrnovat široké spektrum činností - například péče o zdraví, podpora a propagace udržování a zlepšování fyzické kondice zaměstnanců, vzdělávací aktivity, podpora mezigenerační spolupráce, podpora uspokojení z práce a zachování pracovní pohody, opatření na slaďování rodinného a pracovního života, motivace různých věkových skupin, restrukturalizaci pracovních míst, rozvoj pracovního prostředí, přizpůsobení organizace práce, ergonomie práce, řízení směn dle podnětů zaměstnanců, rozvoj personální strategie s přihlédnutím k potřebám jednotlivých generaci na pracovišti apod.

Výhody uplatňování strategie Age managementu pro zaměstnavatele 

Více informací na: ETIK - NEWSLETTER 


Konference ve Vídni inspirací pro tvůrce českých chytrých měst

Investice ve výši pět miliard euro, rozloha 2,6 miliard metrů čtverečních, jedenáct tisíc nových bytů pro dvacet tisíc obyvatel, dvacet let intenzivní výstavby – to vše charakterizuje unikátní evropský projekt Smart City Wienna. Aspern – Seestadt, Jezerní město, budované již od roku 2011 na severovýchodním okraji Vídně, naplňuje tři základní cíle: využíváním inovačních technologií, nabídkou chytrých řešení a minimalizováním spotřeby přírodních zdrojů zvyšovat kvalitu života lidí. V současné době jich na tomto místě žije sedm a půl tisíc, o nově vznikající byty i pracovní místa je přitom obrovský zájem. V Aspernu se 14. listopadu 2019 uskutečnila mezinárodní konference, kterou v rámci projektu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s názvem Rozvoj meziklastrové spolupráce v oblasti udržitelných a inovativních technologií a energetických úspor uspořádal Energeticko-technický inovační klastr Pardubice.

Účastníci konference, mezi nimiž nechyběli zástupci Velvyslanectví ČR v Rakousku, Smart City Vídeň, řady českých i slovenských firem, členů klastru ETIK, místních akčních skupin či obecních a městských zastupitelstev, vyslechli v průběhu dne celou řadu zajímavých příspěvků. Kamil Papež ze společnosti M.C. Triton přiblížil koncept Smart City jako součást strategického plánování rozvoje měst a obcí v České republice, Milan Vich poskytl cenné informace o tom, jak využít obnovitelné zdroje energie v obcích, jak zvýšit jejich energetickou soběstačnost a bezpečnost nebo kdy je výhodné využít pro financování takových projektů metody Energy Performance Contracting, kdy jsou nová technická řešení financována z dosažených úspor. 

Členové klastru se zúčastnili další konference, jejíž pořadatelství se ujal klastr Nanoprogress. Luboš Komárek hovořil o klastrové politice EU a o programech podpory pro malé a střední podniky, Lucie Vysloužilová z Nanopharmy přiblížila Smart nano koncept a Benedikt Kotmel z Operátor ICT Praha popsal fungování datového centra Golemio a využití těchto dat pro efektivnější chod hlavního města. V závěru konference představili Michael Blažíček a Roman Bajčan ze společnosti Smart Lighting Solution a Jiří Nagy z firmy Lumbio nejen ekonomické výhody biodynamického veřejného osvětlení. Ředitel rozvojové agentury Aspern – Seestadt Gerhard Schuster v úvodu komentované prohlídky města popsal současný stav jeho výstavby a unikátnost celého řešení. To spočívá v inteligentním řešení energetiky, dopravy a budov využívajících obnovitelné zdroje energie, zároveň v efektivním fungování infrastruktury včetně komunikačních sítí pro rychlejší rozvoj komunitní společnosti a přívětivého prostředí pro spokojený život lidí.

Přestože koncept smart cities a smart regions není ničím novým, vídeňská městská rada pokročila v uvádění inovativních řešení v život zřejmě nejdál v Evropě. Bez nadsázky lze říci, že Aspern Seestadt je jeden z nejvýznamnějších evropských developerských projektů současnosti.

Více informací na: ETIK - NEWSLETTER 


Nanoden Pardubice 2017 přiblížil nanotechnologie v praxi

Zvýšit povědomí veřejnosti o využití nanotechnologií v běžném životě a prezentovat české nanotechnologické firmy, které patří mezi průkopníky v této oblasti, si stanovili za svůj cíl pořadatelé akce s názvem Nanoden Pardubice 2017. Do sálu Jana Kašpara Krajského úřadu Pardubického kraje si 12. dubna 2017 našly cestu desítky zájemců o tuto problematiku. Přehlídku navštívil také místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek, záštitu nad ní převzal mimo jiné i hejtman Martin Netolický. Energeticko-technický inovační klastr byl jedním z partnerů.

„Nanotechnologie se uplatňují v energetice, ale také například v oblasti medicíny. Nanoroboti budou schopni dopravit léky přímo k buňkám, aniž by bylo nutné podniknout kobercové bombardování chemoterapií či antibiotiky. Poté se rozloží, rozpadnou nebo odejdou jinam. Velice zajímavá je oblast bydlení. Na bázi nanotechnologií se například vyrábí cihly, které umí čistit vzduch. Jsme teprve na začátku. Úspory z rozsahu masové výroby však jednou budou značné. Dnes je to fascinující, zítra to bude užitečné,“ vysvětluje Pavel Kysilka, zakladatel a předseda správní rady 6D Academy, která firmám radí, jak nanotechnologie uplatnit v podnikání. 

Návštěvníci Nanodne se mohli přesvědčit, jak funguje filtr s nanomembránou na filtraci vína, seznámili se s českým patentem na čistění vzduchu ve městech pomocí chytrých nátěrů a například také s využitím nanooptiky pro automobily. K vidění byla samotná výroba nanovlákna, které se používá nejen v biotechnologiích a průmyslové filtraci, ale například i v protiroztočových lůžkovinách pro alergiky či v nanotechnologické pleťové masce.

Velkou pozornost poutala unikátní, ryze česká technologie AQ3 Agro, která řeší problém, jak ekologicky a ekonomicky zužitkovat odpad z chovu prasat, případně digestát z bioplynových stanic. „Díky soustavě filtrů je možné z prasečí kejdy získat čistou vodu a peletky pro spalování. Proces filtrace probíhá bez jakýchkoli chemických zásahů a je založen pouze na čištění vody fyzikálními principy,“ vysvětlují zástupci Výzkumného Technologického Institutu, s.r.o.

Nad akcí převzali záštitu místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, primátor statutárního města Pardubice Martin Charvát, rektor Univerzity Pardubice Miroslav Ludwig, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Technologická agentura ČR. Partnery akce byly Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, 6DAcademy, Hi-Tech inovační klastr a Energeticko-technický inovační klastr.

Více informací na: ETIK - NEWSLETTER 


Výkonný výbor ETIKu jednal o své činnosti i nových členech

Výkonný výbor Energeticko-technického inovačního klastru jednal 6. dubna 2017 v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje. Členové výboru zhodnotili dosavadní činnost klastru, odsouhlasili přistoupení několika nových členů do tohoto sdružení a seznámili se s plánovanými aktivitami pro další období. Výkonný ředitel ETIKu Petr Lukáš seznámil přítomné s plánovanou cestou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jana Chvojky do Pardubického kraje. Její součástí bude také návštěva společností Elektrárny Opatovice a Foxconn a prezentace činnosti dalších členů, včetně již realizovaných projektů, které mají pozitivní dopad na rozvoj celého kraje. 

Předsedkyně výkonného výboru Ludmila Navrátilová zdůraznila nespornou výhodu v tom, že je klastr multioborový. Jak ukázala nedávná konference v Lichtenštejnském paláci v Praze, kterou svým vystoupením podpořil také předseda české vlády Bohuslav Sobotka, neexistuje v klastru vnitřní konkurenční pnutí. Jednotliví členové naopak spolupracují ve společné snaze vytvořit příznivé prostředí pro realizaci řady projektů. Silná pozice ETIKu je navíc podtržena plánovaným členstvím významných finančních ústavů. Klíčovými tématy nadále zůstávají zavádění moderních technologií do energetiky, vzdělávání, zdravotnictví a dopravy, což koresponduje také s koncepcí rozvoje Pardubického kraje.

Součástí jednání byla také spolupráce s pracovníky Úřadu vlády ČR, kteří mají ve své gesci začleňování národnostních menšin, s krajským sdružením místních akčních skupin, akciovou společností Nemocnice Pardubického kraje nebo Centrem andragogiky, které se rovněž stane členem ETIKu. Důležitá je také spolupráce s Teritoriálním paktem zaměstnanosti Pardubického kraje. Klastr zpracoval žádost o dotaci na realizaci projektu, jehož smyslem je vytvoření pracovních příležitostí pro osoby, které jsou bez zaměstnání déle než jeden rok a plánuje zapojení do projektu Age management na podporu zaměstnávání osob ve věku nad 50 let. 

Jednání bylo zároveň přípravou na Valnou hromadu ETIKu, která se uskuteční 27. dubna 2017 v Pardubicích.

Více informací na: ETIK - NEWSLETTER 


Odborné znalosti společnosti ATOS pomáhají krajům řešit jejich kybernetickou bezpečnost

Počet bezpečnostních incidentů v oblasti zabezpečení dat rok od roku stoupá. Riziko úniku osobních údajů se přitom netýká pouze soukromého sektoru, ale také veřejné správy. „V kybernetickém světě hranice neexistují a globální společnost přináší globální hrozby. Na ty samozřejmě reagují i zákony, které firmám přináší další povinnosti,“ říká Jiří Stich ze společnosti ATOS IT Solutions and Services. Při budování své bezpečnostní infrastruktury by měly firmy vycházet ze zákona 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti či zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. A zcela určitě by se měly připravit na změny vyplývající z Evropské směrnice o kybernetické bezpečnosti. 

„Společnosti shromažďující osobní údaje budou muset na základě požadavků GDPR schválených v dubnu loňského roku Evropskou komisí prokázat jasný a potvrzující souhlas pro zpracování těchto dat, jinak budou všechny činnosti spojené s touto agendou ze strany úřadů zablokovány. A co může být ještě důraznějším varováním: v každé zemi EU může úřad pro ochranu osobních údajů přijmout nápravná opatření proti společnostem (bez ohledu na to, kde mají sídlo) podpořená pokutami až do výše 20 miliónů € nebo 4 % z ročního celosvětového obratu,“ upozorňuje Stich.

V pražském sídle společnosti ATOS se 22. února 2017 vzhledem k naléhavosti této problematiky uskutečnil seminář věnovaný vzniku Center kybernetické bezpečnosti (SOC) v jednotlivých krajích České republiky. Podle Petera Jankovského ze společnosti AXENTA a.s., která má s implementací SOC dvanáctiletou zkušenost, je provoz takovýchto center především o vytvoření pravidel a jejich aktualizaci. Vyhodnocují se v nich přijaté logy, identifikují se bezpečnostní hrozby a také se zde analyzují. A když už dojde k bezpečnostnímu incidentu, nastupují v rámci lidské infrastruktury a procesů další úrovně. V těch se bezpečnostní riziko izoluje, odstraňují se následky a analyzují se příčiny ve snaze stávající nastavení a procedury vylepšit. Největší problém však podle Jankovského představuje nedostatek odborníků, kteří jsou zároveň flexibilní. V celé Evropě jich bude potřeba dvacet osm tisíc. Je známo, že ti nejlepší z České republiky odcházejí do zahraničí, absolventi vysokých škol obvykle chtějí pouze programovat, navíc se ve školách učí v již mrtvém jazyku Java a o Security Information and Event Managementu vědí velice málo nebo o něm nevědí vůbec nic.

Lukáš Přibyl ze společnosti Axenta a.s. informoval přítomné o Kybernetickém operačním centru Jihomoravského kraje, které bylo v budově krajského úřadu na Žerotínově náměstí v Brně uvedeno do provozu v září loňského roku. Uvedená firma vybudovala toto centrum během půl roku nákladem zhruba 7,5 milionu korun z rozpočtu kraje (z toho 40 % do stavební části). „Centrum lze vybudovat i za tři měsíce, další tři měsíce navíc byly v tomto případě stanoveny fyzickými možnostmi na straně zákazníka, tzn. interakcemi s IT oddělením krajského úřadu,“ vysvětluje Přibyl. Know how partnerem kraje byla Masarykova univerzita v Brně, která jej provedla úskalími zákona o kybernetické bezpečnosti - jak vyhovět liteře tohoto zákona a jak se připravovat na budoucnost. Dnes se pilotně monitoruje Krajský úřad Jihomoravského kraje, Správa a údržba silnic, jedna nemocnice pod správou kraje a jedna krajem zřizovaná střední škola. Ještě v tomto roce bude z celkového počtu 230 připojeno dalších 30 až 50 organizací, které disponují nejdůležitějšími daty nebo které pracují s největším rozpočtem. „Nyní probíhá výběr těchto organizací. Poté se vypíše nové výběrové řízení na rozšíření centra, budou rozšířeny jeho funkcionality a bude poptáno rovněž navýšení kapacity hardwaru,“ dodává Lukáš Přibyl.

Axenta již dokončila analýzu všech 230 podřízených krajských organizací. Jejich připojení bude podle Přibyla leckdy problém, mentální i technický. Tyto organizace nedisponují technickými prostředky a dosud kybernetickou bezpečnost, většinou z personálních důvodů, neřešily. Kraj bude muset vložit časovou, lidskou i finanční energii do zvýšení povědomí o kybernetické bezpečnosti, vytvoření procesní mapy, kterou poté každé z těchto organizací nabídne k postupnému zavádění. Aby byla organizace schopna posílat data na kolektor, který je v majetku kraje, bude třeba dalších finančních prostředků. Je KOC Velkým bratrem? „Nikoli. Jsme ´mýtná brána´, která sleduje, zda má kamion návěs a zaplacenou dálniční známku, nesledujeme, kam jede a co veze. To nám nepřísluší ani na to nejsou instalovány jakékoli prostředky,“ zdůrazňuje Lukáš Přibyl.

Více informací na: ETIK - NEWSLETTER 


Ovládejte a chraňte svá data v době digitální transformace

Jak úspěšně spravovat data jako aktivum a zároveň dodržovat evropská nařízení a pravidla? Na tyto a další otázky odpověděla konference s názvem SAS Roadshow 2017, která se uskutečnila 16. února 2017 v Kongresovém centru Praha.

„Aktuální vlna digitální transformace vyvolala obrovskou explozi kvantity dat, s nimiž organizace pracují. Na SAS Roadshow 2017 vystoupilo velké množství špičkových odborníků, kteří se zabývají vytvořením účinné datové strategie v tomto datově náročném období,“ vysvětluje Zuzana Lhotáková z pořádající společnosti SAS Institute ČR & SK a dodává: „Zejména aktuálně zaváděná regulace (General Data Protection Regulation - GDPR), chránící osobní data občanů EU, představuje v tomto směru nové výzvy, na které analytika musí reagovat.“ 

Konference, navazující na velmi úspěšné a oblíbené série z předchozích let, nabídla účastníkům zajímavé příklady z praxe i praktické rady. „Svět analytiky už dávno není jen pro zasvěcené, je otevřený všem a může pomoci i tam, kde byste to ani nečekali,“ uzavírá Zuzana Lhotáková.

Více informací na: ETIK - NEWSLETTER 


Energeticko-technický inovační klastr uspořádal konferenci o moderních technologiích za účasti premiéra Bohuslava Sobotky a ministra Jana Chvojky

Možnostem, jak mohou chytrá řešení usnadnit občanům jejich běžný život, byla věnována konference s názvem Moderní technologie ve službách státu a občanů. Pod záštitou předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky a pod patronací ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jana Chvojky se uskutečnila v úterý 28. února 2017 v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze. O aktuálních tématech zde hovořili zástupci členských společností Energeticko-technického inovačního klastru.

 

„Moderní technologie nemohou pouze zefektivňovat výrobní procesy. Měly by být také součástí každodenního života občanů, zlepšovat jejich životní standard, a to bez ohledu na jejich věk, dosažené vzdělání či jejich momentální sociální podmínky,“ říká ministr Jan Chvojka. Podle něho jde především o zajištění ještě větší osobní bezpečnosti, usnadnění celoživotního přístupu ke vzdělání, pomoc v rozvoji kompetencí a tím také uplatnitelnosti na pracovním trhu. Neméně důležitá je snadnější komunikace s poskytovateli služeb i státní správou a samosprávou, včetně zajištění snadného přístupu k informacím či ochrany osobních údajů.


Atos: Kvalita zabezpečení dat musí být samozřejmostí

Právě naléhavou potřebu zkvalitnit zabezpečení dat v souvislosti s novou směrnicí EU o ochraně osobních údajů platnou od května 2018 zdůraznil Jiří Stich ze společnosti ATOS IT Solutions and Services. „Je nejvyšší čas, aby se české firmy a organizace shromažďující osobní údaje začaly na jednotlivé požadavky regulace GDPR připravovat. Budou muset prokázat jasný a potvrzující souhlas pro zpracování těchto dat, jinak budou všechny činnosti spojené s touto agendou ze strany úřadů zablokovány.  A co může být ještě důraznějším varováním: v každé zemi EU může úřad pro ochranu osobních údajů přijmout nápravná opatření proti společnostem (bez ohledu na to, kde mají sídlo) podpořená pokutami až do výše 20 miliónů € nebo 4 % z ročního celosvětového obratu,“ upozorňuje Stich. Dále připomíná, že v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (tzv. eIDAS) bude do září 2018 v České republice nezbytné učinit další opatření v soukromém sektoru i ve státní správě. V souladu s evropskou legislativou jde o vytvoření systému identity a identifikace úředníků včetně nástrojů splňujících uvedené nařízení o povinnosti vzájemného uznávání elektronických dokumentů.


Foxconn: Chytré město bude splňovat trendy moderního životního stylu

O projetu tzv. Chytrých měst hovořil Bill Campbell, generální ředitel společnosti Foxconn CZ. „V České republice podnikáme již téměř 17 let a jsme nejen největším, ale také nejlepším komerčním zaměstnavatelem Pardubického kraje. Cítíme tak zodpovědnost investovat do projektů, jakým je např. Smart City, jehož cílem je vybudovat takový komplex, který bude splňovat trendy moderního životního stylu a současně bude plnohodnotně využíván všemi obyvateli,“ uvedl. 


Siemens: Inovativní technologie pro zlepšení kvality života

Současná společnost čelí řadě výzev – globalizace, urbanizace, růst počtu obyvatel, změny klimatu či digitalizace ovlivňují každodenní životy obyvatel, a to zejména ve městech. Způsobům, jakým se k těmto změnám mohou postavit firmy jakožto odpovědní firemní občané a prostřednictvím svých technologií přispět ke zlepšení komfortu života obyvatel, se věnovala ve své prezentaci společnost Siemens Česká republika. 

„Nové technologie mohou výrazně zlepšit řadu oblastí každodenního života – dopravu, infrastrukturu, bezpečnost, péči o seniory, děti i hendikepované, chytré a spolehlivé dodávky energií i komunikaci. Dnes je na nás, abychom z dostupných řešení vybrali taková, která občanům přinesou největší a dlouhodobý užitek,“ uvedl generální ředitel Siemens ČR, Eduard Palíšek. Ve své úvodní přednášce zdůraznil, že se dnes technologie Siemens uplatňují ve všech oblastech společnosti – od průmyslové výroby, veřejné dopravy a infrastruktury, až po energetiku a zdravotnictví, čímž Siemens pomáhá rozvíjet český průmysl a ekonomiku. Firma Siemens však také dlouhodobě podporuje českou společnost prostřednictvím CSR (Společenská odpovědnost firem) či vzdělávacích projektů. 

V druhé části prezentace představil český Siemens konkrétní technologie, které mohou městům a jejich obyvatelům pomoci vyřešit konkrétní problémy či požadavky. Řešení nabízí Siemens v oblasti inteligentního řízení dopravy (např. chytré parkování, řízení dopravy), chytrých energetických sítí (tzv. smart grids) či inteligentního řízení budov. Siemens dále vyvinul nástroj „City Performance Tool“, který modeluje dopad různých technologií (dopravní infrastruktura, řízení budov, atd.) na městské emise CO2, kvalitu ovzduší a vytváření pracovních míst a městské rozpočty. Umožňuje tím, aby se město „podívalo“ na dopad své volby technologií a dává městům možnost diskutovat s odborníky. 


Elektrárny Opatovice: Moderní technologie zajišťují energetickou bezpečnost

Využití moderních technologií k efektivní výrobě a distribuci energií a zejména k energetické bezpečnosti patří mezi priority Elektrárny Opatovice (EOP). Důležitost společnosti přiblížil její výkonný ředitel Václav Pašek: „Díky ideální lokalizaci našeho zdroje a vybudované infrastruktuře jsme schopni v případě havárie nadřazené soustavy ČEPS dodávat do východočeské soustavy až ¼ její potřeby,“ uvedl.

Více informací na: ETIK - NEWSLETTER 


Jan Chvojka: Moderní technologie musí usnadňovat komunikaci se státní správou

Pod patronací ministra Jana Chvojky a pod záštitou předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky se 28. února 2017 v Lichtenštejnském paláci v Praze uskutečnila konference Moderní technologie ve službách státu a občanů. O možnostech, jak mohou chytrá řešení usnadnit občanům jejich běžný život, ministr hovořil se zástupci členských společností Energeticko-technického inovačního klastru.

„Zdůraznil jsem přítomným zástupcům inovativních společností, že jejich technologie nejenže zefektivňují výrobní procesy, ale také zlepšují životní standard občanů a usnadňují jejich každodenní život,“ podotkl ministr Jan Chvojka. Moderní technologie nejsou podle něj pouze součástí každodenního života lidí, měly by přispívat také k zajištění bezpečnosti, usnadňovat přístup ke vzdělání a pomáhat k uplatnitelnosti na pracovním trhu.

„Výzvu pro dodavatele inovativní techniky vidím také i v možnosti stále snadnější a efektivnější komunikace se státní správou a samosprávou, včetně zajištění snadného přístupu k informacím či ochrany osobních údajů. Jsem rád, že v tomto ohledu jsem dnes našel se zástupci Energeticko-technického inovačního klastru společnou řeč,“ sdělil Jan Chvojka.

Účastníci konference se věnovali problematice digitálního vzdělávání, bezpečného domova či moderním aplikacím v sociální oblasti a ve zdravotnictví. Společným jmenovatelem jednotlivých témat byla nezbytnost široké dostupnosti moderních technologií a zajištění rovných příležitostí pro každého občana tohoto státu chytrá řešení využívat pro zlepšení svých životních podmínek. Setkání navíc znovu potvrdilo význam klastrů pro řízení změn na základě konsenzu a spolupráce v prostředí důvěry.

Více informací na: ETIK - NEWSLETTER 


ETIK se inspiroval ve Vídni

Inteligentní řešení energetiky, dopravy a budov využívající obnovitelné zdroje energie, zároveň efektivní fungování infrastruktury včetně komunikačních sítí pro rychlejší rozvoj komunitní společnosti a přívětivé prostředí pro spokojený život lidí. To vše představuje koncepce Smart Cities. Na severovýchodním okraji Vídně se v jejím duchu staví nová městská část – Jezerní město Aspern. V polovině října 2016 sem přijeli čerpat inspiraci zástupci českého Energeticko-technického inovačního klastru (ETIK), kteří se zároveň zúčastnili mezinárodního kongresu Smart Cities & Innovation v Evropském domě ve Vídni. 

„Přestože koncept smart cities a smart regions není ničím novým, vídeňská městská rada pokročila v uvádění inovativních řešení v život zřejmě nejdál v Evropě. Bez nadsázky lze říci, že Aspern Seestadt je jeden z nejvýznamnějších evropských developerských projektů současnosti,“ konstatuje výkonný ředitel ETIKu Petr Lukáš. Multifunkční obytné centrum vznikající na ploše 240 hektarů nabídne životní podmínky pro 20 tisíc obyvatel, přičemž zde vznikne přibližně stejný počet pracovních míst. „Životaschopnost projektu vidím právě v nabídce pracovních příležitostí, v rychle a bezchybně fungující metropolitní síti, která pomůže lepší obousměrné komunikaci mezi obyvateli a vedením městské části a v neposlední řadě ve využití moderních technologií, které není v této souvislosti samoúčelné, ale představuje technický prostředek k dosažení hospodářských cílů,“ říká předsedkyně správní rady ETIKu Ludmila Navrátilová, bývalá členka Rady Pardubického kraje, která stojí za úspěšnými projekty na úsporu energií v objektech krajem zřizovaných příspěvkových organizací. 

Koncept smart city Vídeň je ojedinělý také netradiční dělbou městské mobility, kde 40 procent představuje veřejná doprava, 40 procent cyklistika a pěší chůze a pouhých 20 procent individuální automobilová doprava. „Přestože je koncept smart city přednostně zaměřen na sídla velkoměstského typu s ohledem na naléhavost řešení jejich problémů, může být stejně dobře aplikován na malá města i rozsáhlejší územní celky typu smart region. V tomto ohledu vidíme budoucnost především ve spolupráci s krajským městem Pardubice a sousedním Hradcem Králové a s krajským sdružením místních akčních skupin,“ dodává Ludmila Navrátilová. 

V Aspernu se delegace ETIKu setkala s důležitými osobami, mimo jiné s Günterem Langem ze společnosti Passivhaus Austria, který jí představil mimo jiné i moderní řešení energeticky úsporného komunitního objektu pro mladé lidi či s Georgem Chavdarovem z Evropské investiční banky o možnostech financování projektů v rámci rozvoje konceptu Smart cities a Smart regions v České republice.

Aspern Seestadt je jedním z více než dvaceti rozvojových projektů, kterými se naplňuje koncept smart city Vídeň rozvíjený od roku 2011 z iniciativy vedení města. Formálně je tato iniciativa shrnuta do strategického dokumentu „Smart City Wien, Rámcová strategie“ s časovým horizontem roku 2050. Dokument navazuje na environmentální cíle Evropské unie pro roky 2020, 2030 a 2050, jejichž součástí jsou ochrana zdrojů, inovace a kvalita života v evropských městech.

Více informací na: ETIK - NEWSLETTER 


Společnost Foxconn se stala členem Energeticko-technického inovačního klastru

Dalším významným členem Energeticko-technického inovačního klastru se stala společnost Foxconn CZ s.r.o. Dohoda byla oficiálně uzavřena 20. září 2016 v sídle společnosti v Pardubicích. Foxconn CZ, s.r.o. od svého členství v klastru očekává další rozvoj vzájemných aktivit s vědeckovýzkumnými institucemi, podporu výzkumu a rozvoje, využití poradenských služeb či realizaci integrovaných projektů s pomocí finančních prostředků z Evropské unie.


Jednání se vedlo za účasti výkonného ředitele Billa Campbella, viceprezidenta Global Mfg&Supply Chain Jima Darrocha, radní Pardubického kraje zodpovědné za investice a majetek Ludmily Navrátilové, výkonného ředitele ETIK Petra Lukáše, ředitele krajského úřadu Jaroslava Folprechta, personální ředitelky EMEA (Europe, Middle East, Africa, Australia) Jitky Kratochvílové či ředitele EMEA Supply Chain Management Petra Škody. Mezi účastníky jednání byli rovněž projektový ředitel společnosti Foxconn Vladislav Král, technický ředitel Marek Krejza a projektový manažer Čestmír Kulíšek, o širších souvislostech spolupráce vypovídá účast ředitele pro strategický rozvoj Opatovické elektrárny Miloslava Deckera či ředitele Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslava Němce. 


Aktivity klastru ETIK a společnosti Foxconn se potkávají ve správný čas. Společnost je připravena sdílet zejména odbornost a zkušenosti při vývoji řešení v oblasti Smart Region a Smart City, zejména pak v návrhu a realizaci smart technologií. „Naším úkolem v České republice a dalších evropských zemích je přenést technologická řešení vyvinutá v Číně a na Taiwanu na nové trhy, ke koncovým uživatelům v domácnostech i ve firmách,“ potvrzuje Jim Darroch. Pardubický kraj se nabízí jako územní celek, kde mohou být tyto technologie za účasti klastru využity veřejnou správou i podnikatelskými subjekty a tato forma kooperace pilotně ověřena. „Budoucnost vzájemné spolupráce vidíme především v bezpečném uchovávání a analýze dat, chytrém osvětlení, chytré dopravě, chytrém odpadovém hospodaření či bezpečné energii. Role ETIKu spočívá v dobré znalosti potřeb území i ve vybudované a stále se rozšiřující síti významných hráčů, jakými jsou firmy, veřejná správa a například také místní akční skupiny zasahující svým vlivem do těch nejmenších obcí,“ říká Ludmila Navrátilová.   


Členství společnosti Foxconn v ETIKu je pro budoucnost regionu nesmírně důležitá. Foxconn je registrovaná obchodní značka společnosti Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., která je uznávaným globálním leaderem v poskytování kompletních řešení v oblasti informačních technologií a produkci spotřební elektroniky až po výrobu součástek pro komunikační a elektronická zařízení. V České republice zastřešuje skupinu koncernových společností se sídlem v Pardubicích a Kutné Hoře, v Pardubickém kraji je jedním z největších zaměstnavatelů.

Více informací na: ETIK - NEWSLETTER 


Krajská delegace jednala na Ukrajině o pracovních silách či spolupráci mezi školami

Delegace Pardubického kraje pod vedením radní pro investice a majetek Ludmily Navrátilové se na počátku srpna 2016 zúčastnila zahraniční cesty do Zakarpatské oblasti na Ukrajině. Na jednáních se zástupci místních samospráv a s představiteli firem  zoblasti energetiky a infrastruktury se hovořilo o pracovních silách, spolupráci mezi školami nebo o činnosti Energeticko-technického inovačního klastru (ETIK).

„Řešili jsme například možnosti, jak by mohli ukrajinští pracovníci dočasně pomoci v našem regionu s profesemi, o které je momentálně nedostatečný zájem. V podobném duchu jsme projednávali také možnou spolupráci odborných učilišť, díky které by studenti z Ukrajiny získávali zkušenosti na našich školách,“ uvedla radní Navrátilová. „Snažíme se také prohloubit zájem o české reálie a především jazyk. Tomu by mohlo napomoci rozšíření výuky češtiny na školách či zajištění vyučujícího pro předmět bohemistiky na zdejší univerzitě,“ dodala Navrátilová.

Jednalo se také o případné spolupráci mezi univerzitami. Na té pardubické totiž funguje poměrně vzácná fakulta restaurování a právě zkušenosti z této oblasti by se velmi hodily i na Ukrajině, která má celou řadu pozoruhodných památek. Krajská delegace rovněž prezentovala činnost Energeticko-technického inovačního klastru, jenž v Pardubickém kraji již po tři roky sdružuje subjekty, které jsou aktivní v zavádění inovačních řešení.

Více informací na: ETIK - NEWSLETTER 


Vzniká nové partnerství mezi ETIKem a společností Enviros

Bezpečnost a spolehlivost zásobování energií, provozy ostrovů v elektrizační soustavě a management hospodaření s energií na daném území – to jsou tři hlavní témata, od kterých se bude odvíjet spolupráce Energeticko-technického inovačního klastru a společnosti Enviros. Ta je již déle než dvě desetiletí jednou z nejvýznamnějších konzultačních společností v oblasti poskytování energetických a environmentálních služeb v České republice i v dalších evropských a asijských zemích.

 

Součástí územní energetické koncepce kraje se před časem stala Studie proveditelnosti automatického sběru a vyhodnocení dat o spotřebě energií v objektech v majetku Pardubického kraje, včetně pilotního ověření. „Projekt, který zahrnuje také analýzu ostrovních provozů a řešení dodávek pro kritickou infrastrukturu, bude pro společnost Enviros zdrojem důležitých informací a doporučení. Malým a středním podnikům spolupracujícím s touto společností umožní intenzivnější inovační přístup k dané problematice. ETIK je vzhledem k úzké spolupráci s Univerzitou Pardubice schopen předložit návrhy chytrých řešení,“ vysvětluje výhody partnerského uspořádání výkonný ředitel ETIKu Petr Lukáš. Podle jeho názoru se otevírá možnost přímých obchodních nabídek také prostřednictvím nově uzavřeného partnerství s Krajským sdružením Místních akčních skupin ČR Pardubického kraje. „Vzhledem k požadavkům na EC a EPC projekty je možné uvažovat o jejich realizaci v jednotlivých regionech ještě do konce tohoto roku. Mezi podporované aktivity patří nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací, které mají výzkum a šíření znalostí s cílem zintenzivnit inovační aktivity malých a středních podniků v popisu své činnosti,“ uzavírá Petr Lukáš.

Více informací na: ETIK - NEWSLETTER 


ETIK pomůže místním akčním skupinám zlepšovat život v malých regionech

Bojíte se večer chodit nedostatečně osvětlenými zákoutími vaší obce? Jste v daném městě poprvé a nevíte, kde najít lékárnu či kde zaparkovat svůj vůz? Hledáte marně ve veřejném prostoru volné připojení k internetu nebo potřebujete nutně telefonovat, avšak vybila se Vám baterie mobilního telefonu? Tam, kde vsadili na inteligentní technologické systémy, se s takovou situací takřka nesetkáte. O tom, že program Smart Region může být dostupný také sdružením menších obcí a podnikatelů kdekoli na území České republiky, se přesvědčili 28. června 2016 v prostorách školicího centra společnosti SAVE s.r.o. v Hlinsku zástupci místních akčních skupin Pardubického kraje. Program chytrých měst a chytrého regionu představil ETIK – Energeticko – technický inovační klastr. 

Za dva roky své existence se vypracoval do role silného partnera. Pardubický kraj s jeho pomocí úspěšně řeší energetické úspory budov jím zřizovaných organizací. „Byli jsme prvním krajem v České republice, který se rozhodl v energetice využít projekty EPC (Energy Performance Contracting), jejichž smyslem je dosáhnout co nejvyšších úspor s nejlepším poměrem investice/úspora. V letech 2007 až 2012 jsme do modernizace energetiky investovali téměř 250 milionů korun. Nedávno jsme se společností Siemens podepsali smlouvu na zajištění energetických úspor v dalších 17 objektech kraje. Energetické služby pro budovy a objekty v majetku Pardubického kraje jsou přitom poskytovány se zaručeným výsledkem. Dalším z úspěšných projektů byl elektronický sběr dat ve vybraných lokalitách kraje, který byl realizován se společností ATOS Česká republika pod vedením obchodního ředitele této společnosti Jiřího Sticha,“ vysvětluje krajská radní Ludmila Navrátilová, zodpovědná za investice a majetek. Program je podle ní uskutečnitelný také v malých regionech našeho kraje. „Místní akční skupiny jsou ideálním partnerem, který spolupracuje se všemi subjekty v regionu a občany, tedy i s obcemi a podnikateli, a může tak přesně definovat potřeby daného místa, vytvářet zásobníky projektů vhodných k realizaci a následně myšlenky s využitím dotačních titulů a poradenství ze strany klastru realizovat. S nadsázkou lze říci, že program může řešit energetickou bezpečnost firem, ale i to, o kolik méně bude babička platit za plyn. Úsilí je třeba věnovat také dopravním systémům včetně dopravní obslužnosti, odpadového hospodářství i přenášení výsledků vědy a výzkumu do praxe,“ dodává. Nezapomíná přitom zdůraznit nezbytnost centrálního uložení dat a jejich ochrany před zneužitím, tzv. kybernetickou bezpečnost. 

S inovačními technologiemi seznámili přítomné zástupci několika společností či vzdělávacích institucí, které jsou členy klastru nebo s ním úzce spolupracují – ATOS, Siemens s.r.o., Artechnic Shréder, O2 IT Services, Naviga 4, Univerzity Pardubice a Vyšší odborné školy stavební a střední školy stavební Vysoké Mýto. Strategie klastru se zamlouvá také výkonné ředitelce Asociace energetických manažerů Zuzaně Šolcové. „Všichni zúčastnění vidí roli klastru ve vzniku otevřené platformy pro inovativních řešení již na úrovni malých regionů. Může jít o inteligentní řešení dopravy, veřejného osvětlení, elektronizaci odpadového hospodářství, zajištění spolehlivé energie a účasti na energetickém trhu či kybernetickou bezpečnost,“ říká nově zvolený výkonný ředitel ETIK Petr Lukáš. „Zvýšit kvalitu života nemusí jen úspory energií, ale třeba také inteligentní systém parkování, který ušetří čas a peníze, multifunkční modulární sloupy, které občanům zajistí pocit většího bezpečí nebo elektronizace odpadového hospodářství měst vedoucí k úsporám, vyšším příjmům z prodeje druhotných surovin a zlepšování životního prostředí,“ dodává.

Podle předsedkyně Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR Pardubického kraje Olgy Ondráčkové nejsou tzv. „masky“ pouze tím, kdo přerozděluje dotační prostředky, ale především regionálním partnerem a sjednotitelem projektových záměrů jednotlivých členů. V jednotě vidí sílu, ve sdílení informací vyšší efektivitu a smysl projektů. „Členstvím v ETIK, ve kterém vidíme silného partnera i dobrého rádce, se můžeme z vlastní iniciativy stát součástí klastru a můžeme pomoci řešit některé problémy v regionech místních akčních skupin“, uzavřela význam setkání zástupkyně místních akčních skupin. 

Více informací na: ETIK - NEWSLETTER 


Pardubický kraj – inovativní region budoucnosti

Pardubický kraj se jako jeden z prvních v republice stává skutečně chytrým regionem. Před třemi lety byl z iniciativy členky Rady Pardubického kraje Ludmily Navrátilové založen Energeticko-technický inovační klastr sdružující subjekty, které jsou aktivní v zavádění inovačních řešení. V pondělí 16. května 2016 se v prostorách krajského úřadu uskutečnila odborná konference věnovaná dosavadním výsledkům spolupráce jednotlivých členů, především pak pilotnímu projektu v oblasti sledování energií včetně optimalizace individuálních odběrných míst a koncepčního propojování infrastruktur a uživatelů. 

Pozornost byla věnována také projektům EPC zaměřeným na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro budovy a objekty v majetku Pardubického kraje. Podle Vladimíra Špidly, šéfa poradců premiéra ČR, prezentované projekty plně zapadají do koncepce Rady vlády pro trvale udržitelný rozvoj. Jedním z jejích témat je právě vznik a rozšíření umělé inteligence. Pardubický kraj podle něho zaslouží uznání za proaktivní a komplexní přístup a také za snahu činnost jednotlivých subjektů koordinovat.

Jednání se zúčastnili také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, náměstek hejtmana Roman Línek, krajská radní Ludmila Navrátilová, poradce premiéra ČR Martin Kloz, poslanec Parlamentu ČR Jan Chvojka, prezidentka Národní klastrové asociace Pavla Břusková či generální ředitel společnosti Siemens s.r.o. Eduard Palíšek. 

Kromě zástupců firmy ATOS na konferenci vystoupili také experti ze společností O2 IT Services, Artechnic Shréder, Univerzity Pardubice, Vyšší odborné školy stavební a střední školy stavební Vysoké Mýto, Naviga 4 či Siemens s.r.o., kteří zdůraznili roli klastrů a regionů při vzniku otevřené platformy v koloběhu potřeb, inovativních řešení a vzniku jednotlivých produktů - například při inteligentním řešení dopravy, veřejného osvětlení, elektronizaci odpadového hospodářství měst, zajištění spolehlivé energie a účasti na energetickém trhu či kybernetické bezpečnosti. 

Na blok prezentací navázaly setkání pracovní skupiny a návštěvy Nemocnice Pardubice a Elektrárny Opatovice nad Labem. Odborná konference v Pardubicích se uskutečnila v rámci plánovaných „Smart Road Show“, která mají ve spolupráci s Národní klastrovou asociací problematiku chytrých měst a regionů přiblížit postupně ve všech krajích České republiky.

Více informací na: ETIK - NEWSLETTER 


Historicky první den klastrů v ČR se uskutečnil v Pardubickém kraji

Sál Jana Kašpara na Krajském úřadu v Pardubicích hostil 28. dubna 2016 historicky první Den klastrů. Nesměly chybět ani ty nejmodernější technologie z oblasti nanovláken a jejich využití například v oblasti zdravotnictví nebo průmyslu, fungování chytrých budov, elektromobilita nebo drony s termovizí. 

„Chtěli jsme touto cestou ukázat takový příběh. Příběh tak trochu z opačné strany, z toho, co je úspěšným výstupem projektů spolupráce firem a vysokých škol, mezinárodní spolupráce, a tím říct, co to klastry jsou- je to spolupráce, je to teritoriální seskupení, které je významné, a které může kraji vytvářet konkurenční výhodu,“ přiblížila důvod pořádání akce prezidentka Národní klastrové asociace Pavla Břusková, která byla také jedním z pořadatelů akce.

Na klastrovém dni tak návštěvníci viděli úspěšné české projekty, které mají přínos pro společnost a ekonomiku země. Nápad uspořádat Klastrový den se rodil už hodně dlouho. Nakonec Národní klastrová asociace a klastry Nanoprogres a Hi-Tech inovační klastr spojily síly dohromady a historicky první Klastrový den se uskutečnil 28. dubna 2016 v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje.

„Chceme ukázat jak českým podnikatelům, mediím, univerzitám, tak i široké veřejnosti, jak klastry fungují a co dokážeme. Posláním a cílem českých klastrů je zajistit realizaci českých nápadů. Díky tomu vznikají inovativní výrobky. Je vidět, že moderní technologie lidi zajímají a my jsme měli možnost představit malý zlomek toho, co jsou klastrové organizace schopny dokázat,“ uvedl Luboš Komárek, organizátor akce a zároveň manažer klastru Nanoprogres.

Akce, která nemá v České republice obdoby, se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje, primátora Pardubic, CzechInvestu a Ministerstva průmyslu a obchodu. „Klastr je v podstatě osvědčený model ze zahraničí, který funguje v mnoha oblastech a většinou to bývá v jednotlivých odvětvích. My se v České republice snažíme zakládat klastry v oblasti inovací. Hledáme nové cesty, které povedou například ke zlepšení výrobního procesu a samozřejmě využití nových moderních technologií, které jsou ve velmi dobré kondici a jsou vyvíjené,“ podpořil akci hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. 

„Z mého pohledu jsou klastry uskupením, kde se můžou potkávat technici s technology, vyměňovat si informace, protože právě ten čas je nejdůležitější. Technologie jdou rychle dopředu a já vnímám klastry jako ideální formu pro sdílení informací,“ dodal primátor Pardubic Martin Charvát.

Den klastrů v Pardubickém kraji v duchu přednášek na téma Smart City a Smart Region

Den klastrů byl také o přednáškách. Na jednu z nich zavítal i uznávaný odborník na Smart City Jakub Slavík. Na jeho přednášku se dokonce stála dlouhá fronta „Infrastruktura Smart Cities se skládá z chytré mobility, chytré energetiky a informačních a komunikačních systémů, které to podporují. Je to strategický koncept, který za pomoci moderních technologií pomáhá zlepšovat život ve městě, a tím i jeho hospodářskou prosperitu. Každopádně nejdůležitější je, aby se přes všechny technologie v takovémto městě hlavně dobře žilo,“ přiblížil smysl Smart City Jakub Slavík.

„Jsme nadšení z toho, že byl o akci takový zájem. To, že pozvánku na Den klastrů přijal takový odborník jako je Jakub Slavík, je pro nás garancí té nejvyšší kvality a jeho přednáška byla pro návštěvníky akce velkým lákadlem. Ani ostatní ale rozhodně nezůstali pozadu. Za náš klastr například přiblížil fungování chytré budovy Vladimír Brož,“ uvedla předsedkyně Hi-Tech inovačního klastru Lucie Plíšková, který je také jedním z organizátorů akce. 

Na Dni klastrů byly také přednášky na téma Smart Region – i tady své znalosti prezentovali ti největší odborníci. „Přednášky opravdu návštěvníky zaujaly. Společně s Ondřejem Mamulou, který je náš technologický partner z francouzské korporace s letitými zkušenostmi, jsme se věnovali právě žhavému tématu Smart Region – tedy jeho významu, fungování v zahraničí a možnému přenesení sem, do Pardubického kraje. Přednášel také Milan Vich, energetický manažer Pardubického kraje, který přiblížil EPC projekty,“ doplnil výkonný ředitel Energeticko- technického inovačního klastru Petr Lukáš.

Memorandum mezi Hi-Tech inovačním klastrem a ETIKEM

Na Dni klastrů došlo také k slavnostnímu podepsání memoranda o spolupráci mezi dvěma pardubickými klastry Hi-Tech inovačním klastrem a ETIKEM. Oba klastry mají mnoho společného a vzájemně se i doplňují. Jednání o spolupráci začala už na konci loňského roku a právě na Dni klastrů započala nová spolupráce. „Já Den klastrů chápu jako akci, kde by se měly navazovat nové kontakty a hlavně spolupráce. Kde jinde bychom měli podepsat memorandum, než právě tady. Doufám, že inspirujeme i ostatní klastry a společnou spoluprací dosáhneme daleko vyšších výsledků,“ uvedla předsedkyně klastru ETIK a zároveň krajská radní pro investice a majetek Ludmila Navrátilová.

Více informací na: ETIK - NEWSLETTER